Kullanım Koşulları

YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

İNTERNET SİTESİ TELİF HAKLARI VE KULLANIM KOŞULLARI

A. TELİF HAKLARI
Bu internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) tasarım ve içeriği Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından oluşturulmuştur. Site 01 Ocak 2016 tarihinden beri yayındadır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca İnternet Sitesinin tasarım ve tüm içeriği “eser” olarak nitelendirilmekte olup, bu eserin mülkiyet hakkı ile mali, yararlanma, kullandırma ve devir hakları Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ne aittir. Bu hakların ihlali halinde Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin tüm yasal başvuru hakları saklıdır.

B. KULLANIM KOŞULLARI

Aşağıda, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ("Yapı Merkezi") ve Yapı Merkezi’nin bağlı ortaklıkları ile Kullanıcı arasındaki sözleşmenin şartları yer almaktadır. Burada "Bağlı Ortaklık" terimi, Yapı Merkezi’ni kontrol eden, Yapı Merkezi tarafından kontrol edilen veya Yapı Merkezi ile ortak kontrol altında olan tüm şirketleri ve diğer ticari tüzel kişilikleri; "kontrol" terimi ise böyle bir şirket veya diğer tüzel kişiliğin oy haklarının en az %50’sine doğrudan veya dolaylı sahibi olmayı veya bunları herhangi bir başka şekilde kontrol etmeyi ifade etmektedir.

Kullanıcı işbu İnternet Sitesine girerek, İnternet Sitesinde dolaşarak ve/veya İnternet Sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder.

İŞBU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMAYINIZ.

1. Bu İnternet Sitesi bilgilendirme amacıyla, iyi niyetle hazırlanmıştır. Yapı Merkezi, doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği veya güncelliğini garanti veya taahhüt etmez. İnternet Sitesinde veya bu siteden bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler bu bilgileri kullananlara aittir. İnternet Sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Yapı Merkezi’nin, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Yapı Merkezi’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

2. Yapı Merkezi işbu internet sitesi aracılığıyla gizli veya mülkiyeti başkalarına ait bilgi elde etmek istememektedir. Yapı Merkezi, kendisine yollanan her türlü bilgiyi "GİZLİ OLMAYAN BİLGİ" olarak değerlendirecektir.

3. Kullanıcılar İnternet Sitesi’ndeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Yukarıda sayılan unsurların Yapı Merkezi'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

4. Yapı Merkezi, İnternet Sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz.

5. İnternet Sitesi aracılığıyla ulaşılacak başka internet siteleri ile ilgili Yapı Merkezi hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. İnternet Sitesi dışında bulunan internet siteleri, Yapı Merkezi’nin logosu olsa bile, Yapı Merkezi’nin İnternet Sitesinden bağımsız olup, bu sitelerin içeriği üzerinde Yapı Merkezi’nin hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Yapı Merkezi, İnternet Sitesine giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğini garanti ve taahhüt etmez ve başka herhangi bir internet sitesinden İnternet Sitesine yapılan bağlantılar Yapı Merkezi’nin yazılı iznine tabidir.

6. Yapı Merkezi’nin İnternet Sitesinin kullanımı sırasında bulaşabilecek virüslerden, solucanlardan, truva atlarından (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğeler nedeniyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Virüsler, solucan, truva atları (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelere karşı gerekli tedbirleri almak tamamıyla Kullanıcının sorumluluğundadır.

7. Yapı Merkezi, İnternet Sitesi veya hiper bağlantılı diğer bir internet sitesinin kullanılması sonucunda doğacak (kâr/iş/sözleşme kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerinizdeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan ötürü, bu nevi zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, hiç kimseye karşı sorumlu değildir.

8. Yapı Merkezi, işbu bildirimi güncellemek suretiyle işbu şartları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Yapı Merkezi herhangi bir güncelleme veya değiştirme öncesinde İnternet Sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü değildir. İnternet Sitesini kullanmak bu türden değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir.

9. Kullanıcı İnternet Sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanamaz ve Yapı Merkezi’nin veya kiralanan sunucunun teknik altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapamaz.

10. Yapı Merkezi, İnternet Sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, işbu internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez.

11. İnternet Sitesinin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.